Meny Menu
W:
H:
Lov for NPI
Lov for NPI

Organisasjonen

Lov for NPI

(Oppdatert 20. juni 2018)
(Word-utgave)

 

Se også:

Utfyllende bestemmelser

Politimesterskap - alminnelige bestemmelser

 

§ 1 Alminnelige bestemmelser

Norges politiidrettsforbund ble stiftet 9. september 1938 og er en sammenslutning av landets politiidrettslag.

Forbundet er frittstående, upolitisk og politiidrettens høyeste faglige myndighet. 

§ 2 Formål

Norges politiidrettsforbund har som mål å organisere og lede landets politiidrett slik at den kan bidra til å ivareta medlemmenes helse og forbedre den enkeltes fysiske prestasjoner, for at medlemmene kan fremstå som gode representanter for etaten.

Målet søkes oppnådd i samarbeid med tjenestestedene, POD, PHS, NIF og USPE (det europeiske politiidrettsforbundet) og organisasjonene. 

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer opptas politiidrettslag. I prinsippet kan bare ett lag tas opp fra hvert politidistrikt. Dagens politiidrettslag kan velge å forbli selvstendige eller slå seg sammen med andre politiidrettslag i samme distrikt. Enkeltpersoner kan opptas som medlemmer i de enkelte politiidrettslagene.

§ 4 Alminnelige plikter

Lagene og personene som er medlemmer, plikter å rette seg etter NPIs vedtekter og forskrifter.

Politiidrettsutøvere skal gjennom oppførsel og virksomhet være gode ambassadører for sin etat.

 

§ 5 Forbundstinget

Norges politiidrettsforbunds høyeste myndighet er Forbundstinget, som settes annethvert år.

Forbundstinget er beslutningsdyktig med de representantene som har møtt etter innkalling.

Representanter med stemmerett er:

       NPIs styremedlemmer

representanter fra hvert lag etter følgende modell: én representant for hvert påbegynte 50. medlem, men ikke over 5 representanter totalt.

En representant kan ved skriftlig fullmakt avgi samtlige stemmer for laget sitt.

 

 

§ 6 Innkalling m.m.

Forbundstinget innkalles av styret med minst 6 måneders varsel. Forslag som ønskes behandlet, skal være styret i hende 3 måneder før Forbundstinget avholdes.

 

§ 7 Forbundstingets oppgaver

1.  Registrere de fremmøtte representantene og godkjenne eventuelle fullmakter.

2.  Godkjenne saksliste og forretningsorden.

3.  Velge dirigent og protokollfører, samt to personer til tellekorps og to personer til å undertegne protokollen.

4.  Behandle årsberetningen.

5.  Behandle revidert regnskap.

6.  Behandle innkomne forslag og saker.

7.  Behandle budsjett og fastsette kontingent.

8.  Utnevne æresmedlemmer.

9.   Foreta valg i følgende rekkefølge:

 

styre: leder, nestleder og 6 styremedlemmer – minst ett av styremedlemmene skal rekrutteres fra Nord-Norge

grenledere

domsutvalg (3 personer)

appellutvalg (3 personer)

revisorer  (2 personer)

valgkomité (2 personer)

 

§ 8 Valg/vedtak

Alle valg gjelder for en periode på 2 år og skal foregå skriftlig dersom det kommer flere enn ett forslag.

Blanke stemmer teller ikke og regnes som ikke avgitt.

Valgene foregår enkeltvis. Dersom en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmene), foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Alle vedtak avgjøres med alminnelig flertall (dvs. med mer enn halvparten av de avgitte stemmene) når ikke annet er bestemt i loven. 

§ 9 Ekstraordinært ting

Ekstraordinært ting holdes som følger:

1. Etter vedtak av ordinært Forbundsting.

2. Etter styrevedtak.

3. Etter krav fra minst en tredjedel av medlemslagene.

Ekstraordinært ting kunngjøres på samme måte som ordinært Forbundsting, og innkalling kommer med minst 2 ukers varsel.

Ekstraordinært ting kan kun behandle saker som er angitt i innkallingen. For øvrig gjelder reglene som ved ordinært Forbundsting. 

§ 10 Styret

Styret er forbundets høyeste myndighet i perioden mellom avholdte Forbundsting. Det skal iverksette Forbundstingets vedtak og ellers etter beste evne løse forbundets oppgaver.

Styret holder møte når lederen bestemmer, eller når et flertall av styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak gjøres med flertallet av de avgitte stemmene. Ved evt. stemmelikhet gis lederen dobbeltstemme.

Et vedtak er gyldig til styret selv, eller Forbundstinget, endrer det. 

§ 11 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av styrets leder, nestleder og et styremedlem utpekt av styret.

(Forretningsfører fungerer som rådgiver og sekretær og har ikke stemmerett.)

AU har myndighet til å gjøre vedtak i saker som ikke kan vente til ordinært styremøte.

De øvrige styremedlemmene skal så fort som mulig informeres om slike vedtak. Vedtakene skal alltid behandles i førstkommende styremøte for å være gyldige. 

§ 12 Styremedlemmene

Fem av styrets medlemmer har ansvar for direkte kontakt med og oppfølging av idrettslagene og idrettene.  De skal også fordele den direkte kontakten med og oppfølgingen av grenledere mellom seg, slik at alle grenledere har sitt eget styremedlem å forholde seg til. 

§ 13 Politimesterskap

Alle ansatte i politietaten som er medlem av et politiidrettslag, kan delta i politimesterskapene.

Det samme gjelder politihøgskolestudenter og pensjonister. For øvrig gjelder forskriften Politimesterskap – alminnelige bestemmelser.

§ 14 Internasjonale mesterskap og landskamper

Polititjenestepersoner som er uttatt i samsvar med bestemmelser som utfyller NPIs vedtekter, kan delta på NPIs landslag.

Med polititjenestepersoner menes:

·       personer med ansettelse i politietaten som utfører polititjeneste og har ordinært tjenestebevis

·       studenter med politihøgskolebevis

§ 15 Økonomiske avtaler

Lag tilsluttet NPI er i all sin politiidrettslige virksomhet pliktige til å rette seg etter forbundets retningslinjer ved inngåelse av økonomiske avtaler. Styret har enerett på inngåelse av avtaler med Politidirektoratet (POD) og Forlagshuset AS og har forvaltningsrett/ansvar for bevilgningene som kommer derfra. 

§ 16 Revisjon

Revisorene skal samvittighetsfullt gjennomgå regnskapene minst én gang i året. De kan kreve å få forelagt alle opplysninger som ansees nødvendige for en inngående granskning av regnskapene.

Enhver revisjon skal føres inn i revisjonsprotokollen med nødvendige merknader. Revisjonsprotokollen legges frem på Forbundstinget, hvor minst én av revisorene skal være til stede. 

§ 17 Straffebestemmelser

Forbundet kan idømme og gjennomføre straff overfor medlemmer som:

overtrer loven eller dens utfyllende bestemmelser

opptrer uskikket som politiidrettsutøvere

blir tatt for dopingbruk

For å bekjempe doping og ivareta utøvernes helse følger Norges politiidrettsforbund de internasjonale dopingreglene i World Anti-Doping Code (WADC) og til Det internasjonale politiidrettsforbundet, samt dopingbestemmelsene til Norges idrettsforbund og Den olympiske og paralympiske komité.

Nærmere bestemmelser finnes i Norges idrettsforbunds (NIFs) lov kapittel 12 og i Det internasjonale politiidrettsforbundets dopingbestemmelser. 

§ 18 Doms- og appellutvalg

1. Domsutvalget behandler i første instans saker i medhold av § 17 i denne loven. Sakene må være meldt til styret eller være saker som utvalget selv finner det riktig å behandle innen sitt arbeidsområde.

2. Appellutvalget er appellinstansen for dommer avsagt i domsutvalget. Frist for ny behandling er 1 måned etter avsagt dom, med mindre noe annet er særskilt bestemt i NIFs dopingbestemmelser.

 

§ 19 Lovens ikrafttredelse

Denne loven er en revidert utgave av NPIs lov av 10.09.1938. Loven ble sist endret 20. april 2007.

§ 20 Oppløsning

Forslag om oppløsning av forbundet skal først behandles på ordinært Forbundsting. Dersom  oppløsningen vedtas med minst ¾ flertall, innkalles det til ekstraordinært Forbundsting 6 måneder senere.

Dersom forslaget på nytt vedtas med minst ¾ flertall, bestemmer dette Forbundstinget hvordan forbundets midler skal disponeres. 

§ 21 Endring av lov og utfyllende bestemmelser

Lovendring kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært Forbundsting. Gyldige vedtak krever 2/3 flertall.

Endringer i lovens utfyllende bestemmelser kan gjøres ved styrevedtak, der det kreves 2/3 flertall. Endelig godkjenning må gjøres på førstkommende Forbundsting. Unntatt fra denne bestemmelsen er doms- og appellutvalgets avgjørelser. 

§ 22 NPIs forskrifter

Forskrifter til denne loven er:

utfyllende bestemmelser til NPIs lov

styrets til enhver tid gjeldende vedtak

arbeidsinstruks for tillitsvalgte m.m.

Politimesterskap – alminnelige bestemmelser

statutter for de enkelte politimesterskapene

statutter for landskonkurranser

statutter for NPIs representasjonsmerke

statutter for NPIs hederstegn

statutter for tildeling av NPIs stipend

 

På samme måte gjelder avtaler som forbundsstyret har inngått:

statutter for de enkelte politilandskampene

Nordisk politiidrettsforbunds lover og alminnelige konkurranseregler

Det internasjonale politiidrettsforbundets (USPE) – lover og vedtekter for politimesterskap