Meny Menu
W:
H:
Lov for NPI
Lov for NPI

Organisasjonen

Lov for NPI

(Oppdatert 8. mai 2013)
(Word-utgave)

 

Se også:

Utfyllende bestemmelser

Politimesterskap - alminnelige bestemmelser

 

§ 1 Alminnelige bestemmelser

Norges Politiidrettsforbund er en sammenslutning av landets politiidrettslag.
Stiftelsesdato: 10. september 1938.
Forbundet er frittstående, upolitisk og politiidrettens høyeste faglige myndighet.

 

§ 2 Formål

Norges Politiidrettsforbund har som formål å organisere og lede landets politiidrett, slik at den blir et ledd i å bevare og utvikle den fysiske standard hos den enkelte, og at den hever etatens anseelse.
Dette målet søkes nådd i samarbeid med tjenestestedene, myndighetene og organisasjonene.

 

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer opptas politiidrettslag. Primært kan bare ett lag taes opp fra hvert politidistrikt. Enkeltpersoner kan opptas som støttemedlemmer.

 

§ 4 Alminnelige plikter

De tilsluttede lag og personer plikter å rette seg etter NPIs lov og forskrifter.
Politiidrettsutøvere skal i sin framferd og virksomhet streve etter å være gode ambassadører for sin etat.

 

§ 5 Forbundstinget

Norges Politiidrettsforbunds høyeste myndighet er Forbundstinget, som settes annenhvert år.
Forbundstinget er beslutningsdyktig med de representantene som har møtt etter innkalling.
Representanter med stemmerett er:

 • NPIs styremedlemmer
 • Representanter fra hvert lag etter følgende skala: 1 representant for hvert påbegynt 50 medlemmer, men ikke over 5 representanter totalt.

En representant kan ved skriftlig fullmakt avgi samtlige stemmer for laget sitt.

 

§ 6 Innkalling m.m.

Forbundstinget innkalles av styret, med minst 6 mndr. varsel. Forslag som ønskes behandlet, skal være styret i hende 3 mndr. før Forbundstinget avvikles.

 

§ 7 Forbundstingets oppgaver
 1. Registrere de frammøtte representantene, og godkjenne eventuelle fullmakter.
 2. Godkjenne saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent og protokollfører, samt to personer til tellekorps og to personer til å undertegne protokollen.
 4. Behandle årsberetningen.
 5. Behandle revidert regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Behandle budsjett og fastsette kontingent.
 8. Utnevne æresmedlemmer.
 9. Foreta valg i følgende rekkefølge:
  • Styre bestående av: leder, nestleder og 6 styremedlemmer. Minst ett av styremedlemmene skal rekrutteres fra Nord-Norge.
  • Grenledere.
  • Domsutvalg (3 personer).
  • Appellutvalg (3 personer).
  • Revisorer (2 personer).
  • Valgkomité (2 personer).

 

§ 8 Valg/Vedtak

Alle valg gjelder for 2 år og skal foregå skriftlig, dersom det er flere enn ett forslag.
Blanke stemmer teller ikke, og regnes som ikke avgitt.
Valgene foregår enkeltvis. Dersom en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmene), foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Alle vedtak avgjøres med alminnelig flertall (dvs. med mer enn halvparten av de avgitte stemmene), når ikke annet er bestemt i loven.

 

§ 9 Ekstraordinært ting holdes
 1. Etter vedtak av ordinært Forbundsting.
 2. Etter vedtak av styret.
 3. Etter krav fra minst en tredjedel av medlemslagene.

Det kunngjøres på samme måte som ordinært Forbundsting og kalles inn med minst 2 ukers varsel.
Ekstraordinært ting kan kun behandle saker som er angitt i innkallingen. For øvrig gjelder reglene som ved ordinært Forbundsting.

 

§ 10 Styret

Styret er forbundets høyeste myndighet mellom Forbundstingene. Det skal iverksette Forbundstingets vedtak, og ellers etter beste evne søke å løse forbundets oppgaver.
Styret holder møte når lederen bestemmer, eller når et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført, når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak gjøres med flertallet av de avgitte stemmer. Ved evt. stemmelikhet gis lederen dobbeltstemme.
Et vedtak er gyldig til styret selv, eller Forbundstinget endrer det.

 

§ 11 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av styrets leder, nestleder og et styremedlem utpekt av styret.
(Forretningsfører fungerer som rådgiver og sekretær og har ikke stemmerett).
AU har myndighet til å gjøre vedtak i saker som ikke kan vente til ordinært styremøte.
De øvrige styremedlemmene skal så fort som mulig informeres om slike vedtak. Vedtakene skal alltid behandles i førstkommende styremøte for å gis gyldighet.

 

§ 12 Styremedlemmene

5 av styrets medlemmer har ansvar for direkte kontakt og oppfølging av idrettslagene og idrettene.  De skal også fordele den direkte kontakten og oppfølgingen av grenledere mellom seg, slik at alle grenledere har sitt styremedlem å forholde seg til.

 

§ 13 Politimesterskap

Alle ansatte i politietaten, som er medlem av et politiidrettslag kan delta i politimesterskapene.
Det samme gjelder politihøgskolestudenter og pensjonister. For øvrig gjelder ”Politimesterskap - alminnelige bestemmelser”.

 

§ 14 Internasjonale mesterskap og landskamper

Polititjenestemenn- og kvinner, som er uttatt i samsvar med utfyllende bestemmelser til NPIs lov, kan delta på NPIs landslag.
Med polititjenestemann/kvinne menes:

 • Personer med ansettelse i politi- og lensmannsetaten, som utfører polititjeneste og har ordinært tjenestebevis.
 • Studenter med politihøgskolebevis.

§ 15 Økonomiske avtaler

Lag tilsluttet NPI, er i all sin virksomhet - som angår politiidrett – pliktige til å rette seg etter forbundets retningslinjer ved inngåelse av økonomiske avtaler. Styret har enerett på å inngå avtaler med Politidirektoratet (POD) og Nordisk Kriminalkrønike (NKK), og har forvaltningsrett/ansvar for de bevilgningene som kommer derfra.

 

§ 16 Revisjon

Revisorene skal samvittighetsfullt gjennomgå regnskapene minst en gang i året. De kan kreve seg forelagt alle opplysninger som ansees nødvendig til en inngående granskning av regnskapene.
Enhver revisjon skal føres inn i revisjonsprotokollen med nødvendige merknader. Revisjonsprotokollen legges fram på Forbundstinget, hvor minst en av revisorene skal være tilstede.

 

§ 17 Straffebestemmelser

Forbundet kan avsi og gjennomføre straff mot medlemmer som:

 • Overtrer loven eller dens utfyllende bestemmelser.
 • Opptrer uhøvisk som politiidrettsutøvere.
 • Blir tatt for dopingbruk.

Nærmere regler står i Norges Idrettsforbunds (NIFs) doping og straffebestemmelser.

 

§ 18 Doms- og Appellutvalg

1. Domsutvalget behandler, i første instans, saker etter § 17 i denne loven. Disse nå være anmeldt til styret, eller være saker som utvalget selv finner riktig å behandle innen sitt arbeidsområde.

2. Appellutvalget er appellinstansen for dommer avsagt i domsutvalget. Frist for ny behandling er 1. mnd etter avsagt dom, med mindre noe annet er særskilt bestemt i NIF's dopingbestemmelser.

 

§ 19 Lovens ikrafttreden

Denne loven er en revidert utgave av NPIs lov av 10.09.1938. Loven er sist endret 20. april 2007.

 

§ 20 Oppløsning

Forslag om oppløsning av forbundet skal først behandles på ordinært Forbundsting. Blir oppløsningen vedtatt med minst 3/4 flertall, innkalles ekstraordinært Forbundsting 6 måneder senere.
Blir forslaget på nytt vedtatt med minst 3/4 flertall, bestemmer dette Forbundsting disponeringen av forbundets midler.

 

§ 21 Endring av lov og utfyllende bestemmelser

Lovendring kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært Forbundsting. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall.

Endring av lovens utfyllende bestemmelser kan gjøres ved styrevedtak, der det kreves 2/3 flertall. Endelig godkjenning må gjøres på førstkommende Forbundsting. Unntatt fra denne bestemmelsen er doms- og appellutvalgets avgjørelser.

 

§ 22 NPIs forskrifter

Forskrifter i kraft av denne loven er:

 • Utfyllende bestemmelser til NPIs lov.
 • Styrets til enhver tid gjeldende vedtak.
 • Arbeidsinstruks for tillitsvalgte m.m.
 • Politimesterskap- alminnelige bestemmelser.
 • Statutter for de enkelte politimesterskapene.
 • Statutter for landskonkurranser.
 • Statutter for NPIs representasjonsmerke.
 • Statutter for NPIs hederstegn.
 • Statutter for tildeling av NPIs stipend.
 • Statutter for Nordisk Kriminalkrønikes idrettspris.

På samme måte gjelder avtaler som forbundsstyret har inngått:

 • Statutter for de enkelte politilandskamper.
 • Nordisk Politiidrettsforbunds lover og alminnelige konkurranseregler.
 • USPE – lover og vedtekter for politimesterskap.