Meny Menu
W:
H:
Handlingsplan 2019 - 2023
Handlingsplan 2013 - 2017

Organisasjonen

Handlingsplan 2019 - 2023

Handlingsplan 2019 - 2023

 1. Handlingsplan
  Handlingsplanen er Norges Politiidrettsforbunds viktigste overordnede styringsdokument, og det forplikter forbundet sentralt til å handle i overensstemmelse med dette.

  2. Visjon Norges Politiidrettsforbunds visjon vises gjennom formålsparagrafen:
  ”Norges Politiidrettsforbund har som formål å organisere og lede landets politiidrett, slik at den blir et ledd i å bevare og utvikle den fysiske standarden hos den enkelte, og at den hever etatens anseelse. Dette målet søkes nådd i samarbeid med tjenestestedene, myndighetene og organisasjonene.”

  3. Hovedmål
  3.1. NPI skal ha hovedfokus på lokale og nasjonale tiltak med mål om å øke den fysiske aktiviteten blant alle ansatte i etaten samt ved PHS, og videreføre kravene for deltagelse i nordiske og internasjonale konkurranser.
  3.2. NPI skal ved hjelp av hjemmesiden på Internett, gjennom Politiidrett og styrets aktiviteter på alle plan, gi oppdatert og riktig informasjon til alle i og utenfor organisasjon.
  3.3. NPI skal skape forståelse for sin drift og målsettinger overfor sine samarbeidspartnere.
  3.4. NPI skal ha en sunn økonomi i tråd med gjeldende retningslinjer.

  4. Delmål
  4.1. Lokale og nasjonale aktiviteter, nordisk og internasjonal deltagelse.
  4.1.1. NPI skal kontinuerlig tilpasse sin tilskuddsordning til lagene slik at de motiveres til å arrangere aktiviteter for flest mulig ansatte gjennom hele året.
  4.1.2. NPI skal gi tilskudd til innkjøp av aktivitetsrelatert utstyr til politiidrettslag med svak økonomi med et klart mål å øke medlemmenes fysiske aktivitet.
  4.1.3. NPI skal videreføre retningslinjene for uttak til nordiske og internasjonale konkurranser, og styret er ansvarlig for uttak av utøvere og ledere til disse.
  4.1.4. NPI skal bruke følgende resultater som veiledende før påmelding til EPM: en plass i sluttspillet for lagidretter, en finaleplass (8 beste) i individuelle idretter og medaljeplass i stafett.
  4.1.5. NPI skal se på deltagelse i NPM som den primære internasjonale konkurransen, vurdere prestasjonsnivået og delta med et fornuftig antall deltagere.
  4.1.6. NPI skal delta med et fornuftig antall deltagere når landskamper unntaksvis arrangeres grunnet manglende internasjonale tilbud i enkelte idretter.

  4.2. Informasjon
  4.2.1. NPI skal gjennom dialog med POD og politidistriktene informere om verdien av fysisk aktivitet for alle ansatte i etaten.
  4.2.2. NPI skal gjennomføre samling for NPIs tillitsvalgte minst hvert 2. år.
  4.2.3. NPI skal gjennomføre samling for lokale tillitsvalgte minst hvert 2. år.
  4.2.4. NPI skal benytte websiden som den viktigste informasjonskanalen for NPI.
  4.2.5. NPI skal gi god informasjon til lag og utøvere, bl.a. gjennom søknad om Aktivitetsmidler, idebank for lokale aktiviteter, reisetilskudd og arrangørtilskudd for PM.

  4.3. Samarbeidspartnere
  4.3.1. NPI skal, gjennom kontakt med tjenestestedene og myndighetene, skape forståelse for betydningen av fysisk aktivitet for alle ansatte på alle nivåer og for fysisk aktivitet som et ledd i det systematiske HMS-arbeidet.
  4.3.2. NPI skal, i dialog og samarbeid med POD, søke å etablere ordninger der AMU i politidistriktene tilknytter seg en representant fra det lokale politiidrettslaget, for å forankre fysisk aktivitet i det systematiske HMS-arbeidet.
  4.3.3. NPI skal skape forståelse for betydningen av deltagelse i PM og andre arrangementer for fysisk aktivitet, også i forhold til permisjoner.
  4.3.4. NPI skal opptre lojalt og etisk i forhold til alle kontraktpartnere.

  4.4. Økonomi
  4.4.1. NPI skal søke å opprettholde eller bedre den økonomiske situasjonen.
  4.4.2. NPI skal, gjennom etablerte rutiner, opprettholde en sunn økonomisk drift og trygg styring.
  4.4.3. NPI skal foreta avsetninger i forhold til framtidige ressurskrevende arrangementer.

  4.5. Politihøgskolen
  4.5.1. NPI skal legge forholdene til rette for PHS-studentenes deltagelse i PM og ha en dialog med PHS slik at det legges til rette for toppidrettsatsing for aktuelle utøvere under studiets varighet.

4.5.2. NPI skal gi studentene god informasjon om politiidretten i løpet av studietiden.
4.5.3. NPI skal tilby studentene gratis reise ved deltagelse i PM etter gjeldende retningslinjer fra NPI, dvs. rimeligste reisemåte og kvote for deltagelse i innendørs fotball.